Rådgjevar innan hydrologi eller vassdragsteknikk – Sunnfjord Geo Center

Rådgjevar innan hydrologi eller vassdragsteknikk

På grunn av aukande pågang av oppdrag ser vi for tida etter hydrolog eller sivilingeniør med erfaring og kompetanse innan problemstillingar innan flaum og vassdragsteknikk.

Vi ser hovudsakleg etter personar med erfaring, men nyutdanna vert òg oppmoda om å søke. Som hydrolog hjå Sunnfjord Geo Center vil du få høve til å utvikle våre leveransansar og du vil delta i ein spennande kvardag med varierte arbeidsoppgåver. Arbeidsoppgåver vil mellom anna vere:

• Utarbeide flaumfarevurderingar i samsvar med TEK17 og NVE sine retningsliner
• Kartlegging av erosjonsfare
• Kartlegging av flaumvegar og kritiske punkt i bratte bekkar
• Utgreiing og prosjektering av sikringstiltak mot flaum og erosjon
• Jobbe tverrfagleg med dei andre avdelingane i Sunnfjord Geo Center
• Bidra til å utvikle selskapet si flaumavdeling

Sjekk ut utfyllande stillingsannonse på finn.no.

Har du spørsmål? Ikkje nøl med å ta kontakt.